Christmas Concert (Part 2)

 

พิธีเปิด Welcome (Emcee)

กล่าวเปิดงานโดยผู้บริหาร Opening Remarks by the Principal

การแสดง Deck the Halls (K1A)

การแสดง Up to the Housetop (K1B) การแสดง

การแสดง Five Little Elves (K1A)

ถ่ายรูป - หลังจากจบการแสดงผู้ปกครองสามารถถ่ายรูปรวมน้องๆได้ แต่ไม่สามารถขึ้นไปบนเวทีเพื่อถ่ายรูปได้ (ขออภัยในความไม่สะดวก) PHOTOTAKING

การแสดง Christmas Baby Shark (K1B)

ถ่ายรูป - หลังจากจบการแสดงผู้ปกครองสามารถถ่ายรูปรวมน้องๆได้ แต่ไม่สามารถขึ้นไปบนเวทีเพื่อถ่ายรูปได้ (ขออภัยในความไม่สะดวก) PHOTOTAKING

กิจกรรมจับฉลาก Gift Exchange

กล่าวปิดงานโดยผู้จัดการโรงเรียน Closing (Emcee)

Ms. Sun (Emcee)
T. Mae (Program Coordinator & K1A Trainer)
T. Sally (K1B Trainer)
Tags

Leave a comment