Christmas Concert (Part 1)

เปิดงาน Introduction

กล่าวเปิดงาน โดยผู้บริหารโรงเรียน Welcome Remarks
by the School Director

การแสดงนักเรียนชั้น Pre-K - Jingle bells

หลังจากจบการแสดงผู้ปกครองสามารถถ่ายรูปน้องๆได้ แต่ไม่สามารถขึ้นไปบนเวทีเพื่อถ่ายรูปได้ (ขออภัยในความไม่สะดวก) Photoshoot after the performance

การแสดงของนักเรียน K2 - 10 Little Reindeer Medley

หลังจากจบการแสดงผู้ปกครองสามารถถ่ายรูปน้องๆได้ แต่ไม่สามารถขึ้นไปบนเวทีเพื่อถ่ายรูปได้ (ขออภัยในความไม่สะดวก) Photoshoot after the performance

การแสดงนักเรียน K3 – We wish you a Merry Christmas Medley

หลังจากจบการแสดงผู้ปกครองสามารถถ่ายรูปน้องๆได้ แต่ไม่สามารถขึ้นไปบนเวทีเพื่อถ่ายรูปได้ (ขออภัยในความไม่สะดวก) Photoshoot after the performance

กิจกรรมจับฉลาก Gift Exchange

กล่าวปิดงานโดยผู้จัดการโรงเรียน Closing Remarks by the General Manager

Ms. Sun (Emcee)
T. Leiz (Coordinator & K3 Trainer)
T. Dom (K2 Trainer)
T. Kul (PK Trainer)
Tags

Leave a comment